e-PRZEWODNIK do warsztatów edukacyjnych dla lokalnych społeczności

Celem tego przewodnika jest przedstawienie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki dla dorosłych nauczycieli w celu przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla lokalnych społeczności ,,Skuteczna integracja osób dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez edukację”. Ten e-Przewodnik jest prezentowany jako otwarty zasób edukacyjny do bezpłatnego użytku za pośrdenictwem strony internetowej M-Easy website.

Rola lokalnych społeczności we wspieraniu integracji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez edukację i kształcenie jest kluczowa. Dlatego ważny jest rozwój kompetencji obywatelskich i społecznych dorosłych nauczycieli poprzez szkolenia praktyków lokalnych społeczności w celu angażowania ich we wspieraniu osób o niskich kwalifikacjach w kształceniu ustawicznym.

Pracownicy i wolontariusze pracujący w lokalnych ośrodkach kultury, członkowie organizacji pozarządowych i centra edukacji dorosłych muszą motywować osoby o niskich kwalifikacjach do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach, aby stać się bardziej aktywnym w życiu społeczności lokalnych.

Integracja ze społecznością lokalną nie zawsze jest łatwa, szczególnie dla migrantów, uchodźców i osób dorosłych o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu M-Easy opracowano 10 historii sukcesu na temat tego, w jaki sposób edukacja, uczenie się przez całe życie i własny wysiłek osób wykluczonych społecznie mogą otworzyć nowe możliwości i ułatwić trudny proces integracji. Te inspirujące historie można zastosować do poprawy zaufania ludzi w pokonywania własnych trudności i zwiekszenia wiary w siebie. Jednocześnie historie te podniosą świadomość członków lokalnej społeczności i dostarczą im wiedze w zakresie równości, różnorodności i tolerancji. W związku z tym społeczność lokalna musi być bardziej świadoma konieczności uczenia się przez całe życie, wpływu dobrze działających systemów edukacji i szkoleń na osoby o niskich kwalifikacjach poprzez zapewnienie im wymaganych przez rynek pracy kwalifikacji. Jednocześnie umożliwia im to odgrywanie aktywnej roli w społeczeństwie jak również osiągnięcie satysfakcji osobistej.

Zestaw 10 historii sukcesu on-line jako otwarte źródło edukacyjne znajduje się na stronie projektu:

http://measy.lpf.lt/training_course_en.html.

Historie sukcesu będą podstawą do przeprowadzenia warsztatów społecznościowych przy użyciu odwróconej metodologii szkolenia – uczestnicy będą zachęcani do zapoznania sie z nimi przed szkoleniem. Te historie sukcesu można również wykorzystać jako materiały informacyjne w celach promocyjnych i edukacyjnych w bibliotekach, lokalnych ośrodkach kultury, centrach kultury itp.

Głównym celem warsztatów jest rozwój kompetencji obywatelskich i społecznych dorosłych nauczycieli poprzez szkolenia lokalnych społeczności w celu angażowania ich we wspieraniu osób o niskich kwalifikacjach w kształceniu ustawicznym. Warsztaty są zaplanowane są na 16 godzin akademickich i składają się z dwóch części: sesji on-line do samodzielnego uczenia się 10 historii sukcesu przez uczestników (8 h) oraz szkolenia z nauczycielem w celu pogłębienia tej wiedzy (8 h).

Warsztaty są innowacyjne, ponieważ są zgodne ze strategią Unii Europejskiej 2020, która podkreśla zapotrzebowanie Europy w zakresie tworzenia bardziej spójnych i integracyjnych społeczeństw, które pozwolą obywatelom, a także nowo przybyłym imigrantom, odgrywać aktywną rolę na rynku pracy i w życiu społecznym. Warsztaty przyczyniają się do podnoszenia świadomości na temat strategii UE wśród mieszkańców lokalnych społeczności.

Po wzięciu udziału w warsztatach dorośli nauczyciele-praktycy, którzy pracują w dziedzinie edukacji społecznej, będą mogli:

 • przyczynić się do podnoszenia świadomości w społecznościach lokalnych na temat strategii Unii Europejskiej 2020 i potrzeb Europy w zakresie bardziej spójnych i integracyjnych społeczeństw, które umożliwią obywatelom, jak również nowo przybyłym imigrantom, odgrywanie aktywnej roli na rynku pracy i życiu demokratycznym;
 • wzmocnić swoje umiejętności w zakresie lepszego rozumienia lokalnych społeczności na temat znaczenia nauki przez całe życie w integracji osób o niskich kwalifikacjach;
 • zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnych w motywowaniu nisko wykwalifikowanych dorosłych, w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów, do nauki celem wspierania ich integracji;
 • zostań nauczycielami tego typu warsztatów.

Aby przeprowadzić udane warsztaty, nauczyciel powinien poruszyć cztery główne tematy, które są wyraźnie związane z planem lekcji (patrz część V niniejszego e-Przewodnika):

Należy podkreślić, że edukacja odgrywa kluczową rolę w promowaniu wspólnych europejskich wartości, we wspieraniu integracji społecznej i szans zatrudnienia, w poprawie zrozumienia różnorodności kulturowej, poczuciu przynależności do społeczności oraz w zapobieganiu gwałtownej radykalizacji.

Wskazówki do tematu: Aby odpowiednio przygotować sie do wypowiedzi na ten temat, zaleca sie przeczytanie głównych założeń dotyczących polityki UE w tym zakresie.

Strategia Europa 2020 opublikowana w marcu 2020 r. nadaje ogólny kierunek i ustanawia priorytety polityczne na rzecz inteligentnego promowania i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu do 2020 r. Jest utworzona jako partnerstwo pomiędzy instytucją UE a jej państwami członkowskimi, wspierana przez promowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Strategia ta, oscyluje wokół pięciu głównych celów w dziedzinie zatrudnienia, badań i rozwoju, klimatu i energii, edukacji oraz walki z ubóstwem i integracją społeczną, określa także szereg programów działań, zwanych „inicjatywami przewodnimi”. Istotne jest, aby podczas warsztatów podkreślano inicjatywy 6 i 7:

 • „Program na rzecz nowych umiejętności i miejsc pracy” powstał w celu modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji pracowników na rynku pracy poprzez rozwijanie ich umiejętności przez całe życie. Jego celem jest również zwiększenie ich aktywności zawodowej oraz lepsze dopasowanie podaży i popytu do miejsc pracy, w tym zwiększenie mobilności siły roboczej.
 • „Europejska platforma walki z ubóstwem” mająca na celu zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko wykorzystywane, a ludzie doświadczający ubóstwa i wykluczenia społecznego mieli możliwość godnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Liczba Europejczyków żyjących poniżej krajowych granic ubóstwa powinna zostać zmniejszona o 25%, likwidując ubóstwo u ponad 20 milionów ludzi. Jednym z głównych punktów odniesienia jest zwiększenie stopy zatrudnienia do 75% („należy zatrudnić 75% populacji w wieku 20–64 lata”).

Czytaj więcej na:

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Program dot. zatrudnienia “Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) został przyjęty w maju 2009 r.

Zgodnie ze strategią wzrostu „Europa 2020” Europa realizuje cztery wspólne cele UE:

 • wprowadzenie w życie ideii uczenia się przez całe życie i mobilności;
 • poprawa jakości i wydajności edukacji i szkoleń;
 • promowanie równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa;
 • zwiększenie kreatywności i innowacji, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

ET 2020 wspiera także osiągnięcie następujących celów na poziomie europejskim do 2020 roku:

 • Co najmniej 95% dzieci powinno uczestniczyć we wczesnej edukacji;
 • mniej niż 15% 15-latków powinno mieć niskie umiejętności czytania, matematyki i nauk ścisłych;
 • odsetek osób wcześnie kończących naukę (w wieku 18–24 lat) powinien być niższy niż 10%;
 • co najmniej 40% osób w wieku 30–34 lata powinno ukończyć jakąś formę szkolnictwa wyższego;
 • co najmniej 15% dorosłych powinno uczestniczyć w nauce;
 • co najmniej 20% absolwentów szkół wyższych i 6% osób w wieku 18–34 lat z początkowymi kwalifikacjami zawodowymi powinno kształcić się za granicą;
 • odsetek zatrudnionych absolwentów (w wieku 20–34 lat z wykształceniem co najmniej średnim II stopnia i kończących naukę 1-3 lata wcześniej) powinien wynosić co najmniej 82%.

Więcej informacji na temat ET 2020 można przeczytać na: https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en

Należy podkreslić, że zarówno obywatele jak i lokalne społeczności muszą być przygotowani na pomoc w integracji społecznej  uchodźcom, osobom ubiegającym się o azyl oraz migrantom. Dlatego ważne jest edukowanie lokalnych społeczności w kwestiach równości, różnorodności, tolerancji.

Wskazówki do tematu.

Aby odpowiednio przygotować sie do wypowiedzi na ten temat, zaleca sie przeczytanie głównych założeń dotyczących polityki UE oraz polityki krajowej w tym zakresie.

W UE mieszka 21,6 miliona obywateli państw trzecich, co stanowi 4,2% całkowitej populacji UE. Nowi migranci osiedlający się w UE każdego roku stanowią mniej niż 0,5% populacji UE.

Większość migrantów przebywających w UE prawdopodobnie pozostanie w perspektywie średnioterminowej. Dlatego znalezienie pracy i integracja ze społeczeństwem ma kluczowe znaczenie dla ich pomyślnej integracji. Równie ważne jest wsparcie społeczne, takie jak dostęp do mieszkania, opieki zdrowotnej i pomocy w kwestiach opieki nad dziećmi.

Istnieją następujące wyzwania:

 • Gorsze statystyki na rynku pracy w porównaniu z sytuacją obywateli UE: średni wskaźnik zatrudnienia migrantów spoza UE, w wieku produkcyjnym, mieszkających w UE wyniósł 55% w 2017 r. (w porównaniu ze wskaźnikiem 68% obywateli kraju przyjmującego).
 • Większe luki w zatrudnieniu kobiet
 • Niekorzystne statystyki odnośnie edukacji, umiejętności i integracji społecznej: 39% obywateli państw trzecich (5,7 mln) żyje we względnym ubóstwie, ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku obywateli UE (17%).

Integracja migrantów jest obowiązkiem polityki krajowej; UE wspiera jednak także integrację migrantów na europejskich rynkach pracy i w społeczeństwach. Rozwiązanie problemów związanych z integracją jest procesem wielowymiarowym i wymaga zintegrowanych działań politycznych w kilku obszarach polityki. Rola społeczności lokalnych w promowaniu integracji migrantów poprzez edukację ma kluczowe znaczenie. W związku z tym społeczność lokalna musi być bardziej świadoma konieczności uczenia się przez całe życie, wpływu dobrze działających systemów edukacji i szkoleń na osoby o niskich kwalifikacjach poprzez zapewnienie im wymaganych przez rynek pracy kwalifikacji. Jednocześnie umożliwia im to odgrywanie aktywnej roli w społeczeństwie jak również osiągnięcie satysfakcji osobistej.

Aby lepiej przygotować się do warsztatów, przeczytaj A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240

Przekaż jasny komunikat na temat znaczenia idei uczenia się przez całe życie w procesie integracji osób o niskich kwalifikacjach, w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów. 

Wskazówki dotyczące tematu. Z uwagi na to, że uczestnicy będą zapoznawać się z 10 historiami sukcesu w trakcie sesji on-line, wskazane jest zorganizowanie pracy w grupie na podstawie wcześniej przygotowanych informacji zwrotnych od uczestników. Jako trener sugeruję Ci, abyś samodzielnie przeanalizował wszystkie dziesięć opowiadań przed rozpoczęciem warsztatów (patrz strona internetowa http://measy.lpf.lt/training_course_en.html). Lista opowiadań jest przedstawiona w krótkim streszczeniu poniżej.

 1. Adama z Gambii, obecnie mieszkająca na Cyprze “Moim życzeniem jest kontynuacja moich studiów, mojej pracy i innych działań tutaj, aby móc oddać się tutejszej społeczności i Cyprowi”
2. Ahmed Nour z Somalii, obecnie mieszkający na Cyprze “Zawsze wierzyłem w znaczenie edukacji, którą uważam za klucz do osobistego sukcesu”.

 

3. Alla z Rosji, obecnie mieszkająca na Litwie „Nie ma znaczenia, jaka jest twoja praca, ale twoja osobista godność ma znaczenie. Wykonuj pracę, którą lubisz. ”
4. Anastasia z Ukrainy, obecnie mieszkająca na Litwie “Jeśli chcesz coś zrobić – zrób to teraz. Świat ciągle się zmienia i jutro już nie będzie tak samo.

 

5. Elsa z Hondurasu,

Obecnie mieszkająca w Polsce

“Musisz być aktywny jeśli chcesz się zintegrować!”
6. Lina z Litwy “Otwartość i  szczerość to pierwsze kroki w kierunku przyjaźni“
7. Mario z Włoch, obecnie mieszkający na Litwie “Najważniejsze że wokół jest wiele możliwości “
8. Tetiana z Ukrainy, obecnie mieszkająca w Polsce “Studia pomogły mi w odnalezieniu swojego miejsca w nowym kraju.”
9. Alhagie z Gambii, obecnie mieszkający we Włoszech “Kluczem do integracji jest uczestnictwo społeczne i kulturalne.”
10. Diassigui z Senegalu, obecnie mieszkający we Włoszech “Zwycięstwo to postawa. Postawa lidera determinuje tempo grupy .“

Wskazane jest, aby udzielić odpowiedzi na poniższe pytania i przedstawić uwagi. Pomoże Ci to w prowadzeniu warsztatów i przygotowaniu historii sukcesu, które są bardziej odpowiednie dla potrzeb Twojej grupy docelowej.

Twoja osobista informacja zwrotna na temat historii sukcesu.

 • Jakie główne aspekty udanej integracji zostały podkreślone w historii?
 • Czy ta historia sukcesu może motywować członków społeczności (imigrantów, uchodźców, osoby o niskich kwalifikacjach) do aktywnego zaangażowania się w społeczeństwo i/lub rozpoczęcia (kontynuowania) nauki?
 • Czy ta historia sukcesu mogłaby zostać zaprezentowana na wydarzeniach lokalnych społeczności w celu podniesienia świadomości lokalnej społeczności w kwestiach równości, różnorodności i tolerancji?
 • Czy tę historię można wykorzystać do wspierania integracji społecznej i promowania poczucia przynależności do lokalnej społeczności osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (imigrantów, uchodźców, osób o niskich kwalifikacjach itp.)?
 • Czy ta historia sukcesu może wydawać się atrakcyjna w twoim kraju? Czy pokryje potrzeby grupy docelowej warsztatów które poprowadzisz?

Po samodzielnej analizie historii sukcesu jesteś w stanie zorganizować pracę grupową nad historiami sukcesu na swoich warsztatach (patrz Plan lekcji).

Zaprezentuj kurs szkoleniowy opracowany w ramach projektu innowacyjnego „M-Easy”, aby dać obywatelom możliwość aktywności i zapewnić sąsiadom ich lokalnych społecznościach (nisko wykwalifikowani dorośli, w tym uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl i migranci)  informacje o możliwościach rozwijania umiejętności matematycznych.

Wskazówki dotyczące tematu.

Zaleca się zaprezentowanie uczącym się na warsztatach rozwój kursów szkoleniowych M-Easy poprzez użycie strony www.measy.lpf.lt. Konieczne jest również samodzielne zapoznanie się z Przewodnikiem dla uczących się na stronie http://measy.lpf.lt/learners_guide_en.html w celu lepszego zrozumienia idei kursów szkoleniowych M-Easy. Przeprowadź burzę mózgów z uczestnikami na temat upowszechniania kursu szkoleniowego M-Easy w ich lokalnych społecznościach.

Zestaw historii sukcesu został zaprezentowany jako Otwarte Źródło Zasobów. Tym samym stwarza to możliwość prowadzenia warsztatów przy użyciu odwróconej metodologii szkolenia. Oznacza to, że jako trener zapewnisz swoim stażystom/uczącym się możliwość samodzielnej analizy materiałów szkoleniowych on-line (historie sukcesu jako ORE), a po wykonaniu zadań edukacyjnych możliwość omówienia wyników z ekspertem twarzą w twarz. Tak więc ta innowacyjna metodologia odwróconego szkolenia zostanie wykorzystana do prowadzenia warsztatów w zaplanowanym czasie 16 godzin akademickich i obejmuje dwie części: sesję online do samodzielnej analizy 10 historii sukcesu przez uczestników (8 godzin) oraz sesja twarzą w twarz w celu pogłębienia wiedzy na ten temat (8 godzin).

Uczestnicy warsztatów muszą być zarejestrowani przez Ciebie on-line. Uczestnicy kursu muszą zarejestrować się samodzielnie on-line. Następnie wyślesz uczestnikom wiadomość powitalną z krótkim wprowadzeniem do warsztatów oraz link do historii sukcesu i pytań w celu uzyskania informacji zwrotnej (patrz załącznik 1). Możesz także utworzyć własny tekst. Ta sesja oparta jest na Metodzie Modelu Roli.

Metodę Modelu Roli można zdefiniować jako nauczanie na podstawie analizy dobrych przykładów w sposób nieformalny i przyjazny dla ucznia. Ta metoda jest bardzo dobra w motywowaniu osób w niekorzystnej sytuacji do dokonywania pozytywnych zmian w ich życiu. Ważne jest jednak, aby zapewnić dobrą jakość treści historii sukcesu: powinny być atrakcyjnie prezentowane, niezbyt ambitne, powinny wyglądać realnie i zostać zaprezentowane w języku narodowym uczniów.  Zaleca się stosowanie tej metody podczas sesji online tych warsztatów.

Musisz także poprosić każdego ucznia, aby przygotował osobistą informację zwrotną na temat każdej historii, wysyłając mu e-mailem te same pytania, które otrzymałeś w ramach samokształcenia:

 • Jakie główne aspekty udanej integracji zostały podkreślone w historii?
 • Czy ta historia sukcesu może zmotywować członków społeczności (imigrantów, uchodźców, osoby o niskich kwalifikacjach) do aktywnego włączenia się w społeczeństwo lub rozpoczęcia nauki?
 • Czy tę historię sukcesu można przedstawić podczas wydarzeń wśród lokalnej społeczności w celu podniesienia świadomości lokalnej ludności w kwestiach równości, różnorodności i tolerancji?
 • Czy tę historię można wykorzystać do wspierania integracji społecznej i promowania poczucia przynależności do lokalnej społeczności osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (imigrantów, uchodźców, osób o niskich kwalifikacjach itp.)?
 • Czy ta historia sukcesu może być atrakcyjna dla społeczności w Twoim kraju? Czy pokryje potrzeby grupy docelowej warsztatów, które poprowadzisz? Jakie znaczenie mogą mieć historie sukcesu członków społeczności lokalnej w podnoszeniu ich świadomości w stosunku do osób wykluczonych społecznie?
 • Jakie lekcje i wnioski z historii sukcesów mogą zostać podkreślone przez członków społeczności o niskich umiejętnościach?

Następnie ustalisz termin sesji które zostaną zorganizowane zgodnie z planem zajęć (patrz część V).

Rozpocznij sesję od przedstawienia się uczestnikom, wzbudzenia u nich zainteresowania. Użyj metod rozluźniających atmosferę lub pobudzających do działania. (Patrz Plan lekcji dla sesji twarzą w twarz w części V). Następnie przedstaw prezentację teoretyczną na temat warsztatów (załacznik nr 2). Sugeruje się, aby uwrażliwić uczestników – członków lokalnej społeczności i nauczycieli-praktyków na ten temat organizując burzę mózgów na nastepujące pytania:

 • Czy miałeś jakieś doświadczenie w kontaktach z osobami wykluczonymi społecznie (imigrantami, uchodźcami, osobami o niskich kwalifikacjach)? Czy to się udało?
 • Czy masz jakieś narzędzia (broszury, ulotki, itp.) aby zmotywować członków społeczności (imigrantów, uchodźców, osoby o niskich kwalifikacjach) do aktywnego włączenia się w społeczeństwo i rozpoczęcia nauki?
 • Wymień kilka środków lub działań, które Ty lub Twoja społeczność lokalna organizuje w celu podniesienia świadomości lokalnej społeczności w kwestiach równości, różnorodności i tolerancji. Myślisz, że to wystarczy?
 • W jaki sposób wspierasz integrację społeczną i promujesz poczucie przynależności do lokalnej społeczności osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej (imigrantów, uchodźców, osoby o niskich kwalifikacjach itp.)?
 • Czy masz doświadczenie w stosowaniu Metody Modelu Roli opartej na historii sukcesu? Co należy zrobić, z Twojego punktu widzenia, aby ta metoda była skuteczna? Dyskusja jest prowadzona przez trenera a jej główne przesłanie, które trener ma przekazać uczestnikom brzmi że: ,,ważne jest dzielenie się swoimi doświadczeniami, ponieważ ludzie najlepiej uczą się od siebie nawzajem. Dyskusja stworzy dobrą podstawę do pracy w grupie nad historią sukcesu.

Podziel pracowników warsztatów na kilka grup i przekaż im zadania do wspólnej analizy ich informacji zwrotnej odnośnie jednej historii sukcesu.

Metoda grupy dialogowej – dyskusja między uczestnikami grupy na pytania przygotowane wcześniej podczas sesji twarzą w twarz. W naszym przypadku będą to pytania dotyczące historii sukcesu, które zostały przeczytane przez uczestników juz podczas sesji on-line. Skuteczność   takich dyskusji w dużej mierze zależy od doświadczenia prowadzącego i od tego, na ile pytania do dyskusji są interesujące dla wszystkich członków grupy. Dlatego sugeruje się korygowanie prezentacji grup wspólnie z uczniami, aby dowiedzieć się, które historie sukcesu są interesujące dla tej konkretnej grupy uczniów.

Zaleca się przypisanie każdej grupie innej historii i poproszenie o przedstawienie jej innej grupie (grupom) oraz zasugerowanie, w jaki sposób można wykorzystać tę historię do promowania uczenia się przez całe życie i integracji ze społecznością lokalną.

Możesz poprosić uczestników, aby ponownie przeczytali historie sukcesu (jesli konieczne jest odświeżenie ich umysłów), bezpośrednio ze strony internetowej lub wydrukowanej wersji papierowej. Każda grupa przedstawi historie, odpowiadając na te same pytania, tak jak to zostało zaprezentowane powyżej do autorefleksji poprzez udzielenie wspólnej odpowiedzi. Inni uczestnicy są zachęcani do wyrażania własnej opini, jeśli różni sie ona od prezentacji grupy. Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 20 osób, możesz zorganizować dwie sesje pracy w grupie nad analizą 10 historii. Podsumuj pracę grupy wyraźnym przesłaniem o istocie znaczenia idei  uczenia się przez całe życie odnośnie integracji osób o niskich kwalifikacjach, w tym uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów.

Zaproponuj uczestnikom warsztatów, aby dowiedzieli się o nowej możliwości dla dorosłych o niskich kwalifikacjach, aby poprawili swoje umiejętności matematyczne w bardzo innowacyjny sposób korzystania ze strony internetowej projektu M-Easy. Organizuj dyskusje na temat możliwości skorzystania z kursu szkoleniowego M-EASY w ich społecznościach.

W celu zapewnienia zwielokrotnienia potencjału dalszego wykorzystywania materiałów szkoleniowych do organizowania szkoleń dla liderów społeczności lokalnej, członków personelu, wolontariuszy, zaleca się pokazanie e-Przewodnika za pośrednictwem strony internetowej www.measy.lpf.lt i porad uczestników, którzy przeczytają e-przewodnik po warsztatach.

Aby ocenić wpływ warsztatów na grupę docelową, zaleca się poproszenie uczestników o opinię na temat spełnienia ich oczekiwań. Zachęć uczestników do podzielenia się własną opinią z grupą, zapytaj ich o ulepszenia, które mogliby zasugerować, a także o ich chęci przeprowadzenia tego typu warsztatów w ramach lokalnych społeczności.

Poproś również uczestników o formalną ocenę za pomocą formularza oceny (załącznik 3).

Po warsztatach uczestnicy otrzymają certyfikat (patrz załącznik 4). Potwierdzi on, że uczestnik zapoznał się z materiałami szkoleniowymi warsztatów ,,Skuteczna integracja osób nisko wykwalifikowanych poprzez edukację” i jest gotowy do udostępnienia szkolenia liderom i pracowników lokalnych społeczności wykorzystując uzyskane kompetencje.

Plan lekcji został utworzony, aby pomóc Ci zorganizować warsztaty. Plan ten zawiera proces nauczania mieszanego, metodologię odwróconego szkolenia, modelu roli i metodę grupy dialogowej. Szkolenie jest planowane na 16 godzin akademickich w ramach 2 sesji: sesji online (8 h) oraz sesji twarzą w twarz.

Typ sesji Czas trwania (*w godz.) Zawartość/Tematy Metodologia
On-line 8 §  Nauczyciel: Wyślij wiadomość e-mail do ucznia z wprowadzeniem do warsztatu (Załącznik nr 1). Poproś ucznia o przesłanie pocztą e-mail swoich oczekiwań.

§  Uczeń: Indywidualne uczenie się on-line za pomocą zestawu historii sukcesu z notowaniem informacji zwrotnej do każdej historii używając pytań  (zaprezentowane w Załączniku nr 1)

Konsultacje z prowadzącym za pośrednictwem wiadomości e-mail (zgodnie z potrzebami ucznia)

§  Odwrócone szkolenie/odwrócone nauczanie

 

 

§  Metoda modelu roli oparta na historii sukcesu

Face-to-face 8 §  Uczestnicy przedstawiają się, budzą swoje oczekiwania

§  Prezentacja europejskich założeń warsztatów, ich wpływu na lokalne społeczności i osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach.

§  Burza mózgów nad tematami (Załacznik nr 2)

§  Praca grupowa nad historiami sukcesu. Prezentacja wyników grup.

§  Podsumowanie rezultatów pracy w grupie.

§  Krótka prezentacja kursów szkoleniowych M-Easy z wykorzystaniem strony internetowej:

http://measy.lpf.lt/tc_learner_part.html

§  Wprowadzenie e-Przewodnika do dalszego wykorzystania przez uczestników.

§  Refleksja uczestników na temat spełnienia ich oczekiwań.

§  Ewaluacja warsztatów. Certyfikacja.

§  Lodołamacze; Energizery

 

§  Prowadzenie wykładu używając PPP (Załącznik nr 2)

 

§  Uwrażliwianie na temat

§  Metoda grupy dialogowej

 

 

 

§  Dyskusja o możliowściach używania kursu szkoleniowego M-Easy

§  Zwielokrotnienie potencjału na przyszły użytek.

§  Wpływ warsztatów. Kwestionariusze (Załącznik nr 3)

       

*Uwaga: 1 godzina akademicka = 45 minut

Tymczasowy Harmonogram warsztatów może wyglądać następująco:

10:00 Przedstawienie sie uczestników, wzbudzenie ich oczekiwań

10:20 Prezentacja europejskich założeń warsztatów, ich wpływu na społeczności lokalne i osoby nisko wykwalifikowane

11:00 Sesja burzy mózgów na ten temat

12:00 Lunch

12:45 Praca grupowa nad historiami sukcesów. Prezentacja wyników grup

15:00 Podsumowanie wyników pracy w grupie

15:30 Krótka prezentacja kursu szkoleniowego M-Easy

16:00 Przerwa kawowa

16:20 Wprowadzenie do e-Przewodnika do dalszego wykorzystania przez uczestników

16:40 Refleksja uczestników na temat spełnienia ich oczekiwań

17.00 Ewaluacja warsztatów

Certyfikacja.

 1. Strategia Europa 2020,
  https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
 2. Program pracy “Edukacja i Szkolenia 2020”,
  https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en.
 3. Kaner S. (2007). Przewodnik prowadzącego dotyczący podejmowania decyzji. 2nd ed. San Francisco. Jossey-Bass.
 4. Ace project. [online]. Available at:
  http://www.ace-erasmusplus.eu/modules/2/index.php?lang=en – Use of ICT and OER in training of LSE.

Załacznik 1. Wprowadzenie do warsztatów dla uczestników
Word PDF

Załącznik 2. Prezentacja PPT do wykorzystania przez trenera podczas sesji twarzą w twarz.
PowerPoint PDF

Załacznik nr 3. Kwestionariusz ewaluacyjny dla uczestników
Word PDF

Załącznik 4. Certyfikacja
Word PDF

NB! Nie zapomnij o wstawieniu logotype swojej organizacji i zmianie nazwiska szefa organizacji.