El. vadovas, kaip organizuoti mokymus vietos bendruomenėms

Šio el. vadovo tikslas – pristatyti savarankiško mokymosi medžiagą „Sėkminga žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktis ir integracija per švietimą“ suaugusiųjų švietėjams-praktikams, ketinantiems organizuojanti praktinius mokymus vietos bendruomenėms.El. vadovas patalpintas projekto „M-Easy“ svetainėje kaip vienas iš atvirųjų švietimo išteklių (AŠI).

Vietos bendruomenių vaidmuo yra ypatingai svarbus skatinant žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integraciją ir įtrauktį per švietimą ir mokymąsi. Todėl yra būtina tobulinti suaugusiųjų švietėjų pilietines ir socialines kompetencijas tam, kad jie galėtų mokyti vietos bendruomenių atstovus, kaip įtraukti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius į mokymosi visą gyvenimą procesą. Vietos bendruomenės centruose dirbantys darbuotojai ir savanoriai, nevyriausybinių organizacijų ir suaugusiųjų švietimo centrų darbuotojai turi gebėti motyvuoti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius nuolat tobulinti savo kompetencijas, dalyvaujant įvairiuose mokymo kursuose, įsitraukiant į vietos bendruomenių socialinį gyvenimą.

Integruotis į vietos bendruomenę ne visada yra lengva, ypač migrantams, pabėgėliams ir žemos kvalifikacijos suaugusiesiems. Projekto „M-Easy“ metu buvo sukurta 10 sėkmės istorijų apie tai, kaip socialinę atskirtį patiriančių asmenų švietimas bei jų pačių pastangos gali atverti naujas galimybes ir palengvinti sudėtingą integracijos procesą. Šios įkvepiančios istorijos gali sustiprinti tokių žmonių pasitikėjimą savimi įveikiant sunkumus bei ugdyti vietos bendruomenės narių sąmoningumą ir toleranciją. Taigi vietos bendruomenės nariai turi daugiau žinoti apie mokymosi visą gyvenimą būtinybę, apie gerai organizuotų švietimo veiklų poveikį lavinat žemos kvalifikacijos žmonių įgūdžius reikalingus darbo rinkoje, visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime. Sėkmės istorijų rinkinys yra patalpintas kaip AŠI projekto svetainėje http://measy.lpf.lt/community_workshops_en.html

Šios sėkmės istorijos yra pagrindas organizuojant praktinius mokymus bendruomenės nariams pagal atvirkštinio mokymo/si metodiką, kai mkokymų dalyviai turi iš anksto prieš kontaktinį seminarą susipažinti su mokymosi medžiaga. Taip pat šios istorijos gali būti naudojamos kaip padalomoji medžiaga viešinimo ir švietimo tikslais bibliotekose, kultūros ar vietinių bendruomenių centruose ir pan.

Pagrindinis praktinių mokymų tikslas yra plėtoti suaugusiųjų švietėjų pilietines ir socialines kompetencijas, ypač mokant vietinių bendruomenių narius, kaip mokymasis visą gyvenimą gali padidinti žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktį ir integraciją.

Mokymų trukmė – 16 akademinių valandų (toliau – ak. val.) ir susideda iš dviejų dalių: darbo internete sesijos (8 ak. val.), skirtos dalyvių savarankiškam susipažinimui su 10 sėkmės istorijų, ir kontaktinio seminaro (8 ak. val.), skirto žinių pagilinimui.

Mokymai yra inovatyvūs, nes atitinka Europos Sąjungos strategiją „Europa 2020“, kurioje pabrėžiamas iššūkis Europos Sąjungos šalims (su)kurti darnesnę ir įtraukesnę visuomenę, kuri suteiktų piliečiams ir naujai atvykusiems migrantams galimybę aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir demokratiniame gyvenime. Šie mokymai suteiks vietos bendruomenės nariams daugiau informacijos apie minėtą strategiją ir jos įgyvendinimo būtinybę.

Praktinių mokymų dalyviai, suaugusiųjų švietėjai praktikai, dirbantys bendruomenės švietimo srityje pasieks tokių rezultatų:

 • išmoks, kaip padidinti vietos bendruomenės narių supratimą apie poreikį Europos Sąjungos šalyse kurti darnesnę ir įtraukesnę visuomenę, kuri suteiktų piliečiams ir naujai atvykusiems migrantams galimybę aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir demokratiniame gyvenime;
 • lavins gebėjimus, leidžiančius pagerinti vietos bendruomenių narių supratimą apie mokymosi visą gyvenimą svarbą žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijai;
 • skatins vietos bendruomenių narius labiau motyvuoti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus, mokytis, kad paspartinti jų įtrauktį ir integraciją;
 • taps tokių mokymų fasilitatoriais ir galės vesti juos savo bendruomenėse.

Norėdamas suorganizuoti sėkmingus mokymus, suaugusiųjų švietėjas turėtų įsigilinti į žemiau išvardintas keturias temas, kurios išskirtos mokymų plane (žr. šio el. vadovo V dalį):

Akcentuokite besimokantiesiems, kad švietimas yra bendrų Europos vertybių sklaidos pagrindas, jis skatinta socialinę integraciją ir įsidarbinamumą, stiprina tarpkultūrinį sąmoningumą ir priklausymo bendruomenei jausmą bei užkertą kelią smurtiniam radikalėjimui.

Patarimas: ruošiantis kalbėti šia tema, patartina žinoti pagrindinius teiginius apie Europos sąjungos politiką, kovajant su skurdu:

2010 m. pasirašytoje Europos strategijoje „Europa 2020“ nurodomos bendros kryptys ir politiniai prioritetai, kaip skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą iki 2020 m. Šis dokumentas yra ES ilgalaikio ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo planas, kuris remiasi penkiais tikslais: užimtumo skatinimas, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra bei inovacijos, klimato kaita ir energija, švietimas, kova su skurdu ir socialine atskirtimi.

Strategijoje pateikiami programų įgyvendinimo veiksmai – pavyzdinės iniciatyvos. Šių praktinių mokymų metu svarbu akcentuoti 6 ir 7 iniciatyvas:

 • Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, kurios tikslas – modernizuoti darbo rinkas ir žmonėms suteikti daugiau galių sudarant galimybes tobulinti įgūdžius bet kuriuo gyvenimo etapu, kad būtų didinamas darbo jėgos aktyvumas, darbo pasiūla labiau atitiktų paklausą, taip pat pasitelkiant darbo jėgos judumą.
 • „Europos kovos su skurdu planas“, kurio tikslas – užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, kad visi galėtų pasinaudoti augimo ir naujų darbo vietų teikiamais privalumais, o skurstantys ir socialiai atskirti asmenys galėtų gyventi oriai ir aktyviai dalyvauti visuomenėje. Reikėtų sumažinti skurde gyvenančių ir socialiai atskirtų žmonių arba žmonių, kuriems tai gresia, skaičių bent 25%, o tai reiškia, panaikinti skurdo ir atskirties grėsmę bent 20 mln. žmonių. Viena iš pagrindinių plano gairių numato, kad 20-64 metų amžiaus gyventojų užimtumas padidėtų iki 75 proc.

Daugiau apie Europos strategiją „Europa 2020“skaitykite:

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa „ET 2020“ buvo patvirtinta 2009 m. gegužės mėn. Programa „ET 2020“ siekiama šių keturių bendrųjų ES tikslų:

Be to, šia strategija siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiekti žemiau išvardinti Europos lygmens lyginamieji standartai:

Plačiau apie programą „ET 2020“ skaitykite:

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en

Akcentuokite mokymų dalyviams, kad piliečiai ir vietos bendruomenės turi prisidėti prie pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų socialinės integracijos didinimo. Todėl svarbu šviesti vietos bendruomenės narius tolerancijos, socialinio teisingumo ir kultūrinės įvairovės klausimais.

Patarimas. Ruošiantis kalbėti šia tema patartina susipažinti su pagrindiniais Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos dokumentais, kuriuose kalbama apie migrantų integraciją.

ES gyvena 21,6 milijono trečiųjų šalių piliečių, tai yra 4,2% visų ES gyventojų. Kasmet į ES atvykstantys nauji migrantai sudaro mažiau kaip 0,5% ES gyventojų. Tikėtina, kad dauguma ES gyvenančių migrantų gali pasilikti čia gyventi ilgesniam laikui, todėl užimtumas ir socialinė įtrauktis yra esminė prielaida jų sėkmingai integracijai. Ne mažiau svarbi ir socialinė parama, pavyzdžiui, galimybė gauti būstą, sveikatos priežiūrą ir pagalbą vaikams.

Iššūkiai:

 • blogesni migrantų užimtumo rodikliai lyginant su ES piliečiais: 2017 m. vidutinis darbingo amžiaus migrantų užimtumo lygis buvo 55%, o priimančios šalies piliečių – 68%;
 • netolygus moterų užimtumas darbo rinkoje;
 • nepalankūs švietimo, įgūdžių ir socialinės įtraukties rezultatai: 39% trečiųjų šalių piliečių (apie 5.7 mln.) gyvena santykiniame skurde, tai yra dvigubai daugiau ne ES piliečių (17%).

Kiekviena šalis turi savo migrantų integracijos politiką, bet ES taip pat remia migrantų integraciją į Europos šalių darbo rinką ir visuomenę. Integracijos iššūkių sprendimas yra daugialypis procesas ir reikalauja integruotų politikos veiksmų atskirose politikos srityse. Vietos bendruomenių vaidmuo skatinant migrantų įtrauktį ir integraciją per švietimą ir mokymąsi yra nepaprastai svarbus. Taigi vietos bendruomenės nariai turi daugiau žinoti apie mokymosi visą gyvenimą būtinybę, apie gerai organizuotų švietimo veiklų poveikį lavinat žemos kvalifikacijos žmonių įgūdžius reikalingus darbo rinkoje, visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime.

Norėdami geriau pasiruošti mokymams, perskaitytikite ES Migracijos programą:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240

Klausytojams pateikite aiškią informaciją apie mokymosi visą gyvenimą svarbą žemos kvalifikacijos suaugusiųjų, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus integracijai.

Patarimai:

Kadangi mokymų dalyviai darbo inetrnete sesijos metu iš anksto bus perskaitę 10 sėkmės istorijų, kontaktinio seminaro metu patartina organizuoti darbą grupėse.

Taigi jums, kaip lektoriui, siūloma prieš pradedant mokymus perskaityti ir išanalizuoti visas dešimt istorijų, kurios yra patalpintos projekto svetainėje

http://measy.lpf.lt/community_workshops_en.html

Istorijų sąrašas pateikiamas žemiau:

1. Adama, atvykęs į Kiprą iš Gambijos „Svajoju tęsti studijas, kad vėliau savo darbu, profesine veikla

būčiau naudingas vietos bendruomenei bei Kiprui.“

2. Ahmed Nour, atvykęs į Kiprą iš Somalio  „Aš visada tikėjau mokymosi svarba, nes tai raktas į asmeninę sėkmę.“
3. Alla, atvykusi į Lietuvą iš Rusijos „Nesvarbu, koks darbas, svarbiausia, kokia yra jūsų savivertė.

Darykite tai, kas Jums patinka!“

4. Anastasia, atvykusi į Lietuvą iš Ukrainos  „Jeigu ko nors trokštate – darykite tai dabar!

Pasaulis nestovi vietoje ir rytdiena bus kitokia nei šiandiena.“

5. Elsa, atvykusi į Lenkiją iš Hondūro  „Norėdamas integruotis turi būti aktyvus!“
6. Lina, Lietuva  „Atvirumas, nuoširdumas — pirmas žingsni į kito žmogaus vidų.“
7. Mario, atvykęs į Lietuvą iš Italijos „Aplink yra be galo daug galimybių, svarbiausia – jomis pasinaudoti.“
8. Tetiana, atvykusi į Lenkiją iš Ukrainos  „Studijos man padėjo įsitvirtinti naujoje šalyje.“
9. Alhagie, atvykęs į Italiją iš Gambijos  „Sėkmingos integracijos raktas – dalyvavimas kultūrinėje

ir socialinėje veikloje.“

10. Diassigui, atvykęs į Italiją iš Senegalo „Požiūris yra sėkmės garantas. Nuo vadovo požiūrio priklauso

visos komandos sėkmė.“

Patartina sau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir pasižymėti pastabas. Tai padės jums pasirengti mokymams ir darbui grupėse pasiūlyti tas sėkmės istorijas, kurios labiausiai atitinka jūsų tikslinės auditorijos poreikius.

Atsakykite į klausimus apie perskaitytas sėkmės istorijas.

 • Kokie pagrindiniai sėkmingos integracijos aspektai buvo akcentuoti istorijoje?
 • Ar ši sėkmės istorija gali motyvuoti bendruomenės narius (imigrantus, pabėgėlius, žemos kvalifikacijos žmones) aktyviai įsitraukti į visuomenę ir/arba pradėti /tęsti mokymąsi?
 • Ar šią sėkmės istoriją būtų galima pristatyti vietos bendruomenės renginiuose, kad vietos gyventojai geriau suprastų šiandien kylančius socialinio teisingumo, kultūrinės įvairovės ir tolerancijos iššūkius?
 • Ar ši istorija galėtų būti naudojama socialiai remtinų žmonių (migrantų, pabėgėlių, žemos kvalifikacijos asmenų ir pan.) socialinės integracijos ir įsitraukimo į vietos bendruomenę skatinimui?
 • Ar ši sėkmės istorija tinka jūsų šalies kontekstui? Ar ji patenkins jūsų vedamų mokymų tikslinės grupės poreikius?
 • Kuo sėkmės istorijos gali būti svarbios vietos bendruomenės žmonėms, didinant jų sąmoningumą socialinę atskirtį patiriančių atskirtus žmonių atžvilgiu?
 • Kokias sėkmės istorijų pamokas ir išvadas verta akcentuoti mokymų dalyviams?

Išsianalizavus sėkmės istorijas, galima jas naudoti organizuojant darbą grupėse mokymų metu. (žr. Mokymų planą, V dalis).

Supažindinkite mokymų dalyvius su projekto „M-Easy“ metu parengtu mokymų kursu, skirtu matematikos įgūdžių lavinimui, kad jie galėtų šia informacija pasidalinti su savo vietos bendruomenės nariais – žemos kvalifikacijos suaugusiaisiais, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus.

Patarimai:

Mokymų dalyviams pristatykite parengtą mokymo kursą „M-Easy – matematika lengvai“, kuris yra „M-Easy“projekto tiklalapyje www.measy.lpf.lt

Norint geriau suprasti „M-Easy“ mokymo kurso idėją patartina patiems perskaityti ir išsianalizuoti el. besimokančiojo vadovą, palpintą „M-Easy“projekto tiklalapyje http://measy.lpf.lt/learners_guide_en.html

Padiskutuokite su dalyviais, kaip skleisti informaciją apie mokymų kursą „M-Easy – matematika lengvai“ savo vietos bendruomenėse.

Sėkmės istorijų rinkinys pristatomas kaip AŠI, todėl mokymuose galima taikyti atvirkštinio mokymo/si metodą. Tai reiškia, kad mokymų dalyviai galės savarankiškai atlikti pradinę internete patalpintos mokomosios medžiagos (sėkmės istorijų) analizę, o atlikus šias užduotis – aptarti rezultatus su fasilitatoriumi kontaktinio seminaro metu. Šis inovatyvus atvirkštinio mokymo/si metodas bus taikomas visų mokymų metu. Planuojama, kad mokymai truks 16 akademinių valandų (ak. val.) ir juos sudarys dvi dalys: savarankiška dešimties sėkmės istorijų analizė internete (8 ak. val.) ir kontaktinis seminaras žinių pagilinimui (8 ak. val.).

Registruokite mokymų dalyvius internetu, tada kiekvienam dalyviui išsiųskite sveikinimo laišką su trumpu praktinių mokymų aprašymu bei nuoroda į sėkmės istorijas projekto „M-Easy „svetainėje, taip pat klausimus istorijų analizei (žr. 1 priedą). Galite sukurti savo tekstą. Ši užduotis pagrįsta sektino pavyzdžio metodu.

Sektino pavyzdžio metodas – tai neformalus mokymas/is, kurio metu analizuojami gerosios patirties pavyzdžiai. Šis metodas ypač tinka siekiant motyvuoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ryžtis keisti savo gyvenimą. Todėl svarbu užtikrinti gerą sėkmės istorijų turinį: jos turi būti patraukliai pateiktos gimtąja klausytojų kalba, lengvai įgyvendinamos bei sudaryti įspūdį, kad jomis galima sekti. Rekomenduojama naudoti šį metodą darbo internete sesijos metu.

Paprašykite besimokančiųjų paruošti atsiliepimą apie kiekvieną sėkmės istoriją. Elektroniniu paštu nusiųskite jiems tuos pačius klausimus, kuriuos taip pat buvote gavęs/gavusi savarankiškam darbui:

 • Kokie pagrindiniai sėkmingos integracijos aspektai buvo akcentuoti istorijoje?
 • Ar ši sėkmės istorija gali motyvuoti bendruomenės narius (imigrantus, pabėgėlius, žemos kvalifikacijos žmones) aktyviai įsitraukti į visuomenę ir/arba pradėti /tęsti mokymąsi?
 • Ar šią sėkmės istoriją būtų galima pristatyti vietos bendruomenės renginiuose, kad vietos gyventojai geriau suprastų šiandien kylančius socialinio teisingumo, kultūrinės įvairovės ir tolerancijos iššūkius?
 • Ar ši istorija galėtų būti naudojama socialiai remtinų žmonių (migrantų, pabėgėlių, žemos kvalifikacijos asmenų ir pan.) socialinės integracijos ir įsitraukimo į vietos bendruomenę skatinimui?
 • Ar ši sėkmės istorija tinka jūsų šalies kontekstui? Ar ji patenkins jūsų vedamų mokymų tikslinės grupės poreikius?
 • Kuo sėkmės istorijos gali būti svarbios vietos bendruomenės žmonėms, didinant jų sąmoningumą socialinę atskirtį patiriančių atskirtus žmonių atžvilgiu?
 • Kokias sėkmės istorijų pamokas ir išvadas verta akcentuoti mokymų dalyviams?

Tada paskirkite datą kontaktiniam seminarui, kuris bus organizuojamas pagal rekomenduojamą mokymų planą (žr. šio el. vadovo V dalį).

Pradėkite kontaktinį seminarą nuo dalyvių prisistatymo, kurio metu pasistenkite sužinoti jų lūkesčius. Naudokite ledlaužius ir kitus aktyvinančius mokymo/si metodus (žr. el. vadovo V dalį). Tada pristatykite praktinių mokymų teorinę dalį naudodamiesi 2 priedo pateiktimis.

Kitas jūsų žingsnis – padėti mokymų dalyviams, t.y. vietinių bendruomenių nariams bei suaugusiųjų švietėjams praktikams, geriau suprasti temą. Pasitelkę minčių lietus metodą, pateikite klausimus:

 • Ar esate bendravę su socialinę atskirtį patiriančiais žmonėmis (migrantais, pabėgėliais, žemos kvalifikacijos suaugusiaisiais)? Ar šis bendravimas buvo sėkmingas?
 • Ar turite medžiagos/priemonių (pvz. bukletų, skrajučių ir pan.), kurios motyvuotų bendruomenės narius (atvykėlius, pabėgėlius, žemos kvalifikacijos suaugusiuosius) aktyviai įsitraukti į visuomenę ir pradėti /tęsti mokymąsi?
 • Išvardinkite keletą priemonių ir veiklų, kurias jūs / jūsų bendruomenė pasitelkia vietinių žmonių supratimo apie lygybę, įvairovę ir toleranciją didinimui. Ar manote, kad jūsų turimų priemonių pakanka?
 • Kaip skatinate socialinę integraciją ir socialinę atskirti patiriančių žmonių (migrantų, pabėgėlių, žemos kvalifikacijos suaugusiųjų ir pan.) norą priklausyti vietinei bendruomenei?
 • Ar esate naudoję sektino pavyzdžio metodą nagrinėdami sėkmės istorijas? Ką, jūsų nuomone, reikia daryti, kad šis metodas būtų veiksmingas?

Šią diskusiją veda mokymų vadovas. Pagrindinė diskusijos mintis – svarbu dalintis patirtimi, kadangi žmonės geriausiai mokosi vieni iš kitų. Ši diskusija padės sklandžiai pereiti prie sėkmės istorijų analizės grupėse.

Padalykite mokymo dalyvius į kelias grupes ir paprašykite aptarti sėkmės istorijas ir pateikti savo nuomonę. Šiai sesijai siūloma pasitelkti dialoginės grupės metodą.

Dialoginės grupės metodas – tai diskusija tarp grupės narių, kurioje aptariami iš anksto, prieš kontaktinį susitikimą, paruošti klausimai. Mūsų atveju, tai bus klausimai susiję su sėkmės istorijomis, kurias dalyviai jau skaitė darbo internete sesijoje. Tokių diskusijų efektyvumas labai priklauso nuo to, kiek patyręs fasilitatorius ir kiek įdomūs diskusijos klausimai visiems grupės nariams. Siūloma moderuoti grupių pristatymus ir kartu su besimokančiaisiais išsiaiškinti, kurios sėkmės istorijos domina konkrečią klausytojų grupę.

Patartina kiekvienai grupei paskirti po istoriją. Tada dalyviai turėtų pristatyti šią istoriją kitoms grupėms bei pasiūlyti būdų, kaip ši sėkmės istorija galėtų pasitarnauti skatinant mokymąsi visą gyvenimą ir integraciją į vietos bendruomenę. Galite pasiūlyti dalyviams dar kartą perskaityti sėkmės istorijas (galbūt jie primiršo detales) internete arba iš anksto atspausdintoje popierinėje versijoje. Kiekviena grupė pristatys istorijas remdamasi aukščiau pateiktais klausimais savirefleksijai, tik šiuo atveju tai bus grupinis darbas. Būtų šaunu, jeigu kiti dalyviai taip pat pasisakytų, ypač jeigu jų nuomonės nesutampa su pristatyme išreikšta nuomone. Jeigu dalyvių yra mažiau negu 20, galite skirti dvi sesijas grupiniam darbui, kadangi reikia apžvelgti visas 10 istorijų. Apibendrindama(s) grupės darbą, pabrėžkite, kad mokymasis visą gyvenimą yra ypač svarbus žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir migrantams siekiant integruotis į visuomenę.

Supažindinkite mokymų dalyvius su internetiniu mokymų kursu „M-Easy – matematika lengvai“, skirtu žemos kvalifikacijos suaugusiųjų matematinių įgūdžių tobulinimui. Padiskutuokite apie galimybes organizuoti šį kursą bendruomenėse.

Siekiant užtikrinti praktinių mokymų medžiagos tolesnę sklaidą organizuojant mokymus vietos bendruomenių lyderiams, suaugusiųjų švietimo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų darbuotojams bei savanoriams, siūloma mokymų dalyviams pademonstruoti el. besimokančiojo vadovą projekto „M-Easy“ svetainėje www.measy.lpf.lt ir patarti dalyviams jį perskaityti po mokymų.

Norint įvertinti praktinių mokymų poveikį, patartina paprašyti dalyvių palikti atsiliepimus apie tai, kaip buvo patenkinti jų lūkesčiai. Skatinkite dalyvius dalintis atsiliepimais su grupe; pasidomėkite, kaip jie siūlytų tobulinti tokius mokymus; paklauskite, ar jie ketina panašius mokymus organizuoti savo bendruomenėse.

Taip pat paprašykite dalyvių užpildyti mokymų kokybės į(si)vertinimo klausimyną (žr. 3 priedą).

Po mokymų dalyviai gaus pažymėjimus (žr. 4 priedą). Pažymėjimas patvirtins, kad dalyvis/-ė susipažino su praktinių mokymų „Sėkminga žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktis ir integracija per švietimą“ mokymo medžiaga ir įgijo kompetencijas, reikalingas organizuojant bendruomenių vadovų ir narių mokymus.

Šio plano paskirtis – padėti organizuoti praktinius mokymus mišriuoju mokymo/si būdu, naudojant atvirkštinio mokymo/si metodiką bei sektino pavyzdžio ir dialoginės grupės metodus. Mokymų trukmė 16 akademinių valandų (ak. val.) su 2 sesijomis: darbo internete sesija (8 ak. val.) ir kontaktinis seminaras (8 ak. val.)

Sesijos tipas Trukmė (*ak.val.) Turinys / Tema Metodologija ir metodai
Darbas internete 8 §  Fasilitatorius: Elektroniniu paštu siunčia mokymų dalyviui praktinių mokymų pristatymą (1 priedas). Prašo, kad dalyviai el. paštu parašytų savo lūkesčius.

§  Dalyvis: Savarankiškai mokosi internete naudodamasis sėkmės istorijų rinkiniu. Kiekvienai istorijai rašo atsiliepimą pagal pateiktus klausimus (1 priedas).

§  Konsultacijos(jeigu yra poreikis) su fasilitatoriumi vyksta el. paštu.

§  Atvirkštinis mokymas/is

 

§  Sektino pavyzdžio metodas pagrįstas sėkmės istorijomis

Kontaktinis seminaras 8 §  Dalyviai prisistato, išgryninami jų lūkesčiai.

 

 

§  Pristatomas praktinių mokymų europinis kontekstas, jo poveikis vietos bendruomenėms ir žemos kvalifikacijos suaugusiems.

§  Minčių lietus pagal temas (2 priedas)

 

 

§  Darbas grupėse su sėkmės istorijomis. Grupių rezultatų pristatymas.

§  Grupinio darbo rezultatų apibendrinimas.

§  Trumpas mokymo kurso „M-Easy – matematika lengvai“ pristatymas projekto internetinėje svetainėje:

http://measy.lpf.lt/tc_learner_part.html

§  El. vadovo pristatymas .

 

§  Dalyvių refleksija.

§  Mokymų į(si)vertinimas. Pažymėjimų įteikimas.

§  Ledlaužiai; ir kt. aktyvinantys metodai

 

§  Paskaita naudojantis PPT pateiktis (2 priedas)

§  Dalyvių supažindinimas su temomis

§  Dialoginės grupės metodas

 

§  Diskusija apie galimybes naudoti M-Easy mokymo kursą

§  Tolimesnės sklaidos galimybės

 

§  Mokymų poveikis. Klausimynas (3 priedas)

Iš viso: 16 ak. val.    

* 1 akademinė valanda = 45 minutės

Preliminari kontaktinio seminaro programa

10:00 Dalyvių prisistatymas, jų lūkesčių išgryninimas.
10:20 Pristatomas europinis mokymų kontekstas, taip pat jo poveikis vietos bendruomenėms bei žemos kvalifikacijos suaugusiesiems.
11:00 Minčių lietus apie integraciją per švietimą.
12:00 Pietūs
12:45 Darbas grupėse su sėkmės istorijomis. Grupių rezultatų pristatymas.
15:00 Grupių rezultatų apibendrinimas.
15:30 Trumpas M-Easy mokymo kurso pristatymas.
16:00 Kavos pertraukėlė.
16:20 El. vadovo pristatymas.
16:40 Dalyvių refleksija: ar mokymai patenkino lūkesčius?
17.00 Mokymų įvertinimas. Pažymėjimų įteikimas.
 1. Europe 2020 strategy,
  https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
 2. “Education and Training 2020” work programme,
  https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en.
 3. Kaner S. (2007). Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making. 2nd ed. San Francisco. Jossey-Bass.
 4. Ace project. [online]. Available at:
  http://www.ace-erasmusplus.eu/modules/2/index.php?lang=en – Use of ICT and OER in training of LSE.

1 priedas. Mokymų pristatymas dalyviams
Word PDF

2 priedas. PPT pristatymas, kurį kursų vadovas naudos kontaktinio seminaro metu.
PowerPoint PDF

3 priedas. Mokymų kokybės į(si)vertinimo forma dalyviams
Word PDF

4 priedas. Pažymėjimas
Word PDF

Svarbu! Nepamirškite įterpti savo įstaigos logotipą bei pakeisti įmonės vadovo pavardę.