Ηλεκτρονικός οδηγός για τα Κοινοτικά Εργαστήρια

Στόχος αυτού του Ηλεκτρονικού Οδηγού είναι να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό υλικό προσωπικής μάθησης για εκπαιδευτές ενηλίκων-επαγγελματίες για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τις τοπικές κοινότητες “Επιτυχής Ενσωμάτωση Ενηλίκων με Περιορισμένες Δεξιότητες μέσω της Εκπαίδευσης”. Ο ηλεκτρονικός οδηγός παρουσιάζεται ως Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ) για δωρεάν και ανοιχτή χρήση μέσω της ιστοσελίδας του M-Easy.

Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ένταξης και της ενσωμάτωσης των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης. Για  αυτό είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι πολιτικές και κοινωνικές ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων στην κατάρτιση των επαγγελματιών των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να τους ενσωματώσουν στην προσπάθεια ώθησης των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες στη δια βίου μάθηση. Το προσωπικό και οι εθελοντές που εργάζονται στα τοπικά κοινοτικά κέντρα, το προσωπικό των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να είναι σε θέση να παρακινήσουν τους ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες να βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες τους με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά μαθήματα και να είναι πιο δραστήριοι στην κοινωνική ζωή των τοπικών κοινοτήτων.

Η ενσωμάτωση στην τοπική κοινότητα δεν είναι πάντα εύκολη, ειδικά για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες. Το πρόγραμμα M-Easy έχει αναπτύξει 10 ιστορίες επιτυχίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση και οι προσπάθειες των ίδιων των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων μπορούν να ανοίξουν νέες ευκαιρίες και να διευκολύνουν την απαιτητική διαδικασία της ενσωμάτωσης. Αυτές οι ιστορίες οι οποίες εμπνέουν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στην ικανότητα τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να πιστεύουν στον εαυτό τους. Ταυτόχρονα, οι ιστορίες θα ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τα μέλη της τοπικής κοινότητας και θα τους εκπαιδεύσουν σχετικά με την ισότητα, την ποικιλομορφία και την αποδοχή. Έτσι, η τοπική κοινότητα θα συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και τη συμβολή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην παροχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες – επιτρέποντας τους παράλληλα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να επιτύχουν προσωπική ολοκλήρωση.

Μια σειρά από 10 διαδικτυακές ιστορίες επιτυχίας παρουσιάζονται ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://measy.lpf.lt/training_course_en.html.

Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας θα αποτελέσουν τη βάση για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου χρησιμοποιώντας την αντίστροφη μέθοδο εκπαίδευσης – οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να τις μελετήσουν πριν από το εργαστήριο. Επίσης, αυτές οι ιστορίες επιτυχίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως φυλλάδια για διαφημιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε βιβλιοθήκες, τοπικά κοινοτικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα κλπ.

Ο κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, ιδιαίτερα στην κατάρτιση των τοπικών κοινοτήτων, με στόχο την ενθάρρυνση της συμπερίληψης και ενσωμάτωσης των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες μέσω της δια βίου μάθησης. Το εργαστήριο σχεδιάστηκε για να καλύπτει 16 ακαδημαϊκές ώρες και αποτελείται από δύο μέρη: την διαδικτυακή συνάντηση για προσωπική μάθηση (ανεξάρτητη μελέτη) – 10 ιστορίες επιτυχίας από τους συμμετέχοντες (8 ακαδημαϊκές ώρες) – και την φυσική συνάντηση η οποία θα τους βοηθήσει να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα (8 ακαδημαϊκές ώρες).

Το εργαστήριο είναι καινοτόμο, καθώς σχετίζεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, η οποία τονίζει τη ζήτηση / πρόκληση για την Ευρώπη να δημιουργήσει πιο συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, οι οποίες θα επιτρέπουν στους πολίτες καθώς και στους νεοαφιχθέντες μετανάστες να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αγορά εργασίας και στη δημοκρατική ζωή. Το εργαστήριο αυτό συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τη στρατηγική.

Μετά τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο, οι εκπαιδευτές ενηλίκων-επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της κοινοτικής εκπαίδευσης, θα:

 • είναι σε θέση να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και τις ανάγκες της Ευρώπης για πιο συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες που επιτρέπουν στους πολίτες καθώς και στους νεοαφιχθέντες μετανάστες να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αγορά εργασίας και στη δημοκρατική ζωή,
 • ενισχύσουν τις ικανότητές τους για την αύξηση της κατανόησης των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά τη σημασία της διά βίου μάθησης για την ένταξη των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες,
 • είναι σε θέση να αυξήσουν το ενδιαφέρον των τοπικών κοινοτήτων στην παροχή κινήτρων στους ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτητών ασύλου και των μεταναστών, ώστε να προωθήσουν την ενσωμάτωση και την ένταξη τους,
 • γίνουν συντονιστές-πολλαπλασιαστές αυτού του εργαστηρίου.

Για να διοργανωθεί ένα επιτυχημένο εργαστήριο, ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να εισάξει τα ακόλουθα τέσσερα βασικά θέματα, τα οποία συνδέονται ξεκάθαρα με το σχέδιο μαθήματος (βλ. Μέρος V του ηλεκτρονικού οδηγού):

Τονίστε ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας, την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης και την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

 

Συμβουλές για αυτό το θέμα. Για να είστε έτοιμοι να μιλήσετε για το θέμα αυτό, καλό θα ήταν να διαβάσετε τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για το θέμα.

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2010 δίνει τη γενική κατεύθυνση και τις πολιτικές προτεραιότητες για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη έως το 2020. Θεωρείται ως σχέση συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, η οποία στηρίζεται στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η στρατηγική, η οποία δομήθηκε γύρω από πέντε βασικούς στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της έρευνας και της ανάπτυξης, του κλίματος και της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης, θέτει επίσης μια σειρά προγραμμάτων δράσης που ονομάζονται «εμβληματικές πρωτοβουλίες». Είναι σημαντικό για αυτό το Εργαστήριο να δώσουμε έμφαση στις Πρωτοβουλίες 6 και 7:

 • Πρωτοβουλία 6. “Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας” με στόχο τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και την ενδυνάμωση των ατόμων αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων και την καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
 • “Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας” η οποία έχει ως επιδίωξη να διασφαλιστεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή, ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης να είναι ευρύτερα διαμοιρασμένα και τα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να έχουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας θα πρέπει να μειωθεί κατά 25%, βγάζοντας από τη φτώχεια πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Ένα από τα βασικά κριτήρια αναφοράς είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% (“το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών πρέπει να απασχολείται”).

Διαβάστε περισσότερα στο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Το πρόγραμμα εργασίας “Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020” (EΤ 2020) εγκρίθηκε τον Μάιο του 2009. Σε αρμονία με τη στρατηγική ανάπτυξης Ευρώπη 2020, το EΤ 2020 επιδιώκει τους ακόλουθους τέσσερις κοινούς στόχους της ΕΕ:

 • Να καταστεί πραγματικότητα η δια βίου μάθηση και η κινητικότητα.
 • Να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
 • Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το ΕΤ 2020 υποστηρίζει επίσης την επίτευξη των ακόλουθων σημείων αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2020:

 • Τουλάχιστον το 95% των παιδιών πρέπει να συμμετέχουν στην προσχολική εκπαίδευση.
 • Οι ανεπαρκείς δεξιότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη θα πρέπει να εντοπίζονται σε ποσοστό λιγότερο από το 15% των ατόμων ηλικίας 15 ετών.
 • το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-24 που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να είναι κάτω από 10%
 • τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κάποια μορφή ανώτατης εκπαίδευσης.
 • τουλάχιστον 15% των ενηλίκων πρέπει να συμμετέχουν στη μάθηση.
 • τουλάχιστον το 20% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 6% των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών με βασικά επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να έχουν περάσει κάποιο χρόνο σπουδάζοντας ή κάνοντας κατάρτιση στο εξωτερικό
 • το ποσοστό των απασχολουμένων απόφοιτων (ηλικίας 20-34 ετών με ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει πριν από 1-3 χρόνια) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 82%.

Περισσότερα για το EΤ 2020 μπορείτε να διαβάσετε στο https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en

Τονίστε ότι οι τοπικές κοινότητες και οι πολίτες γενικά πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, τους αιτητές ασύλου και τους μετανάστες στην κοινωνική τους ένταξη. Έτσι, είναι σημαντικό να εκπαιδεύουμε τις τοπικές κοινότητες σε θέματα ισότητας, διαφορετικότητας, αποδοχής.

Συμβουλές για αυτό το θέμα. Για να είστε έτοιμοι να μιλήσετε για αυτό το θέμα, καλό θα ήταν να διαβάσετε τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και τις εθνικές πολιτικές για το θέμα.

Η ΕΕ φιλοξενεί 21,6 εκατομμύρια υπηκόους τρίτων χωρών, αντιπροσωπεύοντας το 4,2% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Οι νέοι μετανάστες που εγκαθίστανται κάθε χρόνο στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 0,5% του πληθυσμού της ΕΕ.

Οι περισσότεροι μετανάστες που διαμένουν στην ΕΕ είναι πιθανόν να παραμείνουν μεσοπρόθεσμα. Επομένως, η εξεύρεση εργασίας και η συμμετοχή τους στην κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ενσωμάτωση τους. Η κοινωνική στήριξη, όπως η πρόσβαση στη στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η βοήθεια για τα παιδιά, είναι εξίσου σημαντική.

Οι προκλήσεις είναι οι εξής:

 • Χειρότερη κατάσταση στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τους πολίτες της ΕΕ: το μέσο ποσοστό απασχόλησης μεταναστών που δεν είναι μέλη της ΕΕ και που διαμένουν στην ΕΕ ήταν 55% το 2017 (έναντι 68% των υπηκόων των χωρών υποδοχής).
 • Μεγαλύτερες ανισότητες στην εργασία μεταξύ των γυναικών.
 • Μη ευνοϊκά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την κοινωνική ενσωμάτωση: το 39% των υπηκόων τρίτων χωρών (ή 5,7 εκατομμύρια) ζει σε συνθήκες σχετικής φτώχειας, πάνω από το διπλάσιο του ποσοστού για τους υπηκόους της ΕΕ (17%).

Η ενσωμάτωση των μεταναστών αποτελεί ευθύνη των εθνικών πολιτικών. Ωστόσο, η ΕΕ υποστηρίζει επίσης την ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και τις κοινωνίες. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενσωμάτωσης είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία και απαιτεί ολοκληρωμένες πολιτικές δράσεις σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της ένταξης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης είναι καθοριστικής σημασίας. Έτσι, η τοπική κοινότητα πρέπει να συνειδητοποιήσει περισσότερο την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και τον αντίκτυπο των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην παροχή στους ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και την οικονομία, έτσι ώστε να τους επιτρέψει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να καταφέρουν προσωπική ολοκλήρωση.

Για να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το εργαστήριο, μπορείτε να διαβάσετε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240

Δώστε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τη σημασία της δια βίου μάθησης για την ένταξη των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτητών ασύλου και των μεταναστών.

Συμβουλές για αυτό το θέμα. Μιας και οι συμμετέχοντες θα διαβάσουν τις 10 ιστορίες επιτυχίας εκ των προτέρων κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, είναι προτιμότερο να οργανωθεί η ομαδική εργασία με βάση τα σχόλια των συμμετεχόντων. Επομένως, σας προτείνουμε να αναλύσετε τις δέκα ιστορίες πριν κάνετε το εργαστήριο (βλ. http://measy.lpf.lt/training_course_en.htmlκοινοτικό εργαστήριο). Η λίστα των ιστοριών παρουσιάζεται σε συντομία παρακάτω.

1. Ο Αδάμα από τη Γκάμπια, ο οποίος ζει στην Κύπρο “Η επιθυμία μου είναι να συνεχίσω τις σπουδές μου, να επιμείνω για τη δουλειά και τη δράση μου εδώ, ώστε να είμαι σε θέση να δώσω πίσω στην κοινότητα και την Κύπρο.”
2. Ο Ahmed Nour από τη Σομαλία, ο οποίος ζει στην Κύπρο “Πάντα πίστευα στη σημασία της εκπαίδευσης, την οποία θεωρώ βασική προϋπόθεση για την προσωπική επιτυχία.”
3. Η Άλλα από τη Ρωσία, η οποία ζει στη Λιθουανία “Δεν έχει σημασία η δουλειά σου, αλλά η αξιοπρέπεια σου. Κάνε τη δουλειά που σου αρέσει’’
4. H Αναστασία από την Ουκρανία, η οποία ζει στη Λιθουανία “Εάν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το τώρα. Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς και το αύριο δεν θα είναι το ίδιο με σήμερα.”
5. Η Έλσα από την Ονδούρα, η οποία ζει στην Πολωνία “Πρέπει να είστε δραστήριος αν θέλετε να ενσωματωθείτε!”
6. Η Λίνα από τη Λιθουανία “Το να είσαι ανοικτός και ειλικρινής είναι τα πρώτα βήματα προς τη φιλία. ”
7. Ο Μάριο από την Ιταλία, ο οποίος ζει στη Λιθουανία “Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες γύρω μας”
8. Η Τετιάνα από την Ουκρανία, η οποία ζει στην Πολωνία “Οι σπουδές με βοήθησαν να βρω τη θέση μου σε μια νέα χώρα.”
9. Ο Alhagie από τη Γκάμπια, ο οποίος ζει στην Ιταλία “Το κλειδί για την ένταξη είναι η κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή.”
10. Ο Diassigui από τη Σενεγάλη, ο οποίος ζει στην Ιταλία “Η νίκη είναι μια στάση. Η στάση του ηγέτη καθορίζει το ρυθμό της ομάδας.“

Συνιστάται να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις και να πάρετε σημειώσεις. Θα σας βοηθήσει να οργανώσετε το εργαστήριο και να προτείνετε τις ιστορίες επιτυχίας που είναι πιο σχετικές με τις ανάγκες του κοινού-στόχου σας.

Τα προσωπικά σας σχόλια σχετικά με την ιστορία επιτυχίας.

 • Ποιες βασικές πτυχές της επιτυχημένης ενσωμάτωσης έχουν τονιστεί στην ιστορία;
 • Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να παρακινήσει τα μέλη της κοινότητας (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες) να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία και / ή να ξεκινήσουν (συνεχίσουν) την μάθηση;
 • Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να παρουσιαστεί στις εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τα ζητήματα της ισότητας, της διαφορετικότητας και της αποδοχής;
 • Θα μπορούσε η ιστορία αυτή να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της αίσθησης του ανήκειν στην τοπική κοινότητα για τους μειονεκτούντες (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες κ.λπ.);
 • Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να είναι ελκυστική για τη χώρα σας; Θα καλύψει τις ανάγκες της ομάδας-στόχου του εργαστηρίου σας;
 • Ποια θα ήταν η σημασία των ιστοριών επιτυχίας στα μέλη της τοπικής κοινότητας όσον αφορά την ευαισθητοποίηση τους προς τους κοινωνικά αποκλεισμένους;
 • Ποια διδάγματα και συμπεράσματα από τις ιστορίες επιτυχίας μπορούν να τονιστούν στους μαθητές σας;

Αφού αναλύσετε οι ίδιοι τις ιστορίες επιτυχίας, είστε σε θέση να οργανώσετε τις ομαδικές εργασίες στο εργαστήριό σας (βλ. Σχέδιο μαθήματος).

Παρουσιάστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος «MEasy» για να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να δραστηριοποιηθούν και να παρέχουν στους γύρω τους (ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτητών ασύλου και των μεταναστών) πληροφορίες  σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης μαθηματικών δεξιοτήτων.

Συμβουλές για αυτό το θέμα. Συνιστάται να παρουσιάσετε στους εκπαιδευόμενους του εργαστηρίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα M-Easy χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.measy.lpf.lt. Είναι επίσης σημαντικό να μελετήσετε τον Οδηγό για Μανθάνοντες http://measy.lpf.lt./under_development_el.html για να κατανοήσετε καλύτερα την ιδέα του εκπαιδευτικού προγράμματος M-Easy. Ανταλλάξτε απόψεις με τους συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο διάδοσης του εκπαιδευτικού προγράμματος M-Easy στις τοπικές κοινότητες.

Οι ιστορίες επιτυχίας παρουσιάζονται ως ένας Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος και δίνουν την δυνατότητα για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου χρησιμοποιώντας αντίστροφη μεθοδολογία εκπαίδευσης - οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να τις μελετήσουν εκ των προτέρων πριν από τη φυσική συνάντηση. Μετά την υλοποίηση των ανεξάρτητων μαθησιακών τους καθηκόντων, θα συζητήσουν τα αποτελέσματα με τον συντονιστή κατά τη φυσική συνάντηση. Έτσι, αυτή η καινοτόμος μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου – σχεδιαζόμενη διάρκεια 16 ακαδημαϊκών ωρών. Αποτελείται από δύο μέρη: την διαδικτυακή συνάντηση για προσωπική μάθηση (ανεξάρτητη μελέτη) - 10 ιστορίες επιτυχίας από τους συμμετέχοντες (8 ακαδημαϊκές ώρες) - και την φυσική συνάντηση η οποία θα εμβαθύνει τις γνώσεις σχετικά με το θέμα (8 ακαδημαϊκές ώρες).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν διαδικτυακά από εσάς. Στη συνέχεια, θα τους στείλετε μια επιστολή καλωσορίσματος με μια σύντομη εισαγωγή για το εργαστήριο και ένα σύνδεσμο στις ιστορίες επιτυχίας και τις ερωτήσεις για ανατροφοδότηση (βλ. Παράρτημα 1). Μπορείτε να δημιουργήσετε και δικό σας κείμενο. Αυτή η συνάντηση βασίζεται στη Μέθοδο των Θετικών Πρότυπων.

Η μέθοδος του θετικών πρότυπων μπορεί να οριστεί ως η διδασκαλία μέσω της ανάλυσης καλών παραδειγμάτων με ανεπίσημο και φιλικό προς τους μαθητές τρόπο. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ καλή για να παρακινήσει τα μειονεκτούντα άτομα να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα του περιεχομένου των ιστοριών επιτυχίας: πρέπει να παρουσιάζονται ελκυστικά, όχι όμως υπερβολικά, και πρέπει να γίνονται εύκολα κατανοητές και να παρουσιάζονται στην εθνική γλώσσα των μαθητών. Συνιστάται η χρήση αυτής της μεθόδου κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης.

Πρέπει επίσης να ζητήσετε από κάθε μαθητή να προετοιμάσει προσωπικά σχόλια για κάθε ιστορία στέλνοντας με email τις ίδιες ερωτήσεις που σας δόθηκαν εσάς για την προσωπική μάθηση

 • Ποιες βασικές πτυχές της επιτυχημένης ενσωμάτωσης έχουν τονιστεί στην ιστορία;
 • Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να παρακινήσει τα μέλη της κοινότητας (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες) να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία και / ή να ξεκινήσουν (συνεχίσουν) την μάθηση;
 • Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να παρουσιαστεί στις εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τα ζητήματα της ισότητας, της διαφορετικότητας και της αποδοχής;
 • Θα μπορούσε η ιστορία αυτή να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της αίσθησης του ανήκειν στην τοπική κοινότητα για τους μειονεκτούντες (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες κ.λπ.);
 • Θα μπορούσε αυτή η ιστορία επιτυχίας να είναι ελκυστική για τη χώρα σας; Θα καλύψει τις ανάγκες της ομάδας-στόχου του εργαστηρίου σας;
 • Ποια θα ήταν η σημασία των ιστοριών επιτυχίας στα μέλη της τοπικής κοινότητας όσον αφορά την ευαισθητοποίηση τους προς τους κοινωνικά αποκλεισμένους;
 • Ποια διδάγματα και συμπεράσματα από τις ιστορίες επιτυχίας μπορούν να τονιστούν στους μαθητές σας;

Στη συνέχεια, θα ορίσετε μια ημερομηνία για τις φυσικές συναντήσεις, οι οποίες θα οργανωθούν σύμφωνα με το σχέδιο μαθήματος (βλ. Μέρος V).

Ξεκινήστε τη συνάντηση ζητώντας από τους συμμετέχοντες να συστηθούν και να πουν τις προσδοκίες τους. Χρησιμοποιήστε Icebreakers και Energizers (δείτε Σχέδιο μαθήματος για φυσική συνάντηση στο μέρος V). Στη συνέχεια, κάντε μια θεωρητική παρουσίαση σχετικά με το θέμα του εργαστηρίου (Παράρτημα 2).

Στη συνέχεια, σας προτείνουμε να ευαισθητοποιήσετε τους συμμετέχοντες – μέλη των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπαιδευτές ενηλίκων – επαγγελματίες στο θέμα, κάνοντας ιδεοθύελλα με τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Είχατε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσετε/συναναστραφείτε με κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες); Πως ήταν;
 • Έχετε οποιαδήποτε εργαλεία (φυλλάδια, εγχειρίδια κ.λπ.) για να παρακινήσετε τα μέλη της κοινότητας (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες) να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να ξεκινούν (συνεχίσουν) τη μάθηση;
 • Αναφέρετε μερικά μέσα και δραστηριότητες που εσείς ή/και η τοπική σας κοινότητα οργανώνετε για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση των ντόπιων σχετικά με τα ζητήματα της δικαιοσύνης, της διαφορετικότητας και της διαφορετικότητας. Πιστεύετε ότι αρκούν;
 • Πώς ενθαρρύνετε την κοινωνική ένταξη και προωθήστε την αίσθηση του ανήκειν στην τοπική κοινότητα για τους μειονεκτούντες (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με περιορισμένες δεξιότητες κ.λπ.);
 • Έχετε εμπειρία με τη χρήση της μεθόδου των Θετικών Πρότυπων, με βάση ιστορίες επιτυχίας; Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να γίνει για να καταστεί αποτελεσματική αυτή η μέθοδος; Η συζήτηση καθοδηγείται από τον εκπαιδευτή και το κύριο μήνυμα που πρέπει να μεταφέρει είναι ότι είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας επειδή οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα ο ένας από τον άλλο. Η συζήτηση θα δημιουργήσει καλή βάση για να γίνει η μετάβαση στην ομαδική εργασία για ιστορίες επιτυχίας.

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες και δώστε τους ως άσκηση να αναλύσουν τα σχόλια τους για μια από τις ιστορίες επιτυχίας. Για αυτή τη συνάντηση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των διαλογικών ομάδων.

Η μέθοδος των διαλογικών ομάδων– συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις ερωτήσεις που προετοιμάστηκαν εκ των προτέρων κατά τη διάρκεια των φυσικών συναντήσεων. Στην περίπτωσή μας θα είναι οι ερωτήσεις σχετικά με τις ιστορίες επιτυχίας που έχουν διαβάσει οι συμμετέχοντες ήδη κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης. Η αποτελεσματικότητα αυτών των συζητήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του εκπαιδευτή και από το πόσο ενδιαφέροντες φαίνονται οι ερωτήσεις στα μέλη της ομάδας. Έτσι, προτείνεται να γίνει ένας συντονισμός στις παρουσιάσεις των ομάδων και μαζί με τους συμμετέχοντες να μάθετε ποιες ιστορίες επιτυχίας είναι ενδιαφέρουσες για αυτούς.

Συνιστάται να αναθέσετε σε κάθε ομάδα μια διαφορετική ιστορία και να τους ζητήσετε να την παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες και προτείνετε πώς αυτή η ιστορία επιτυχίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της δια βίου μάθησης και την ένταξη στην τοπική κοινότητα. Μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν εκ νέου τις ιστορίες επιτυχίας (εάν είναι απαραίτητο για να θυμηθούν) απευθείας από την ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή τα φυλλάδια που εκτυπώθηκαν εκ των προτέρων. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις ιστορίες απαντώντας από κοινού στις ίδιες ερωτήσεις όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους εάν διαφωνούν. Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος από 20, μπορείτε να κάνετε δύο συναντήσεις ομαδικής εργασίας καθώς πρέπει να αναλύσετε και τις 10 ιστορίες. Συνοψίστε το έργο της ομάδας με ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τη σημασία της διά βίου μάθησης για την ένταξη των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτητών ασύλου και των μεταναστών.

Προτείνετε στους συμμετέχοντες να μάθουν για τη νέα ευκαιρία για ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με τον πολύ καινοτόμο τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας του προγράμματος M-Easy. Οργανώστε τις συζητήσεις σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης του εκπαιδευτικού προγράμματος M-EASY μέσα στις κοινότητές τους.

Προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού του εργαστηρίου για τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους υπεύθυνους της τοπικής κοινότητας, μέλη του προσωπικού και εθελοντές, προτείνεται όπως κάνετε παρουσίαση του ηλεκτρονικού οδηγού μέσω της ιστοσελίδας www.measy.lpf.lt  και να συμβουλέψετε τους συμμετέχοντες να διαβάσουν τον ηλεκτρονικό οδηγό μετά το εργαστήριο.

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του εργαστηρίου, καλό θα ήταν να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να δώσουν τα σχόλιά τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα σχόλιά τους με την ομάδα, και ρωτήστε τους να σας πουν ποιες βελτιώσεις θα πρότειναν, αλλά και κατά πόσον προτίθενται να οργανώσουν το εργαστήριο στις τοπικές τους κοινότητες.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν και την επίσημη αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Αξιολόγησης (Παράρτημα 3) του Εργαστηρίου.

Μετά το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πιστοποιητικό (βλ. Παράρτημα 4). Θα βεβαιώνει ότι εξοικειώθηκαν με το εκπαιδευτικό υλικό του εργαστηρίου ‘Επιτυχής ενσωμάτωση των χαμηλής ειδίκευσης ενηλίκων μέσω της εκπαίδευσης’ και ότι είναι έτοιμοι να διευκολύνουν την κατάρτιση των υπεύθυνων και των μελών του προσωπικού των τοπικών κοινοτήτων χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

Το σχέδιο μαθήματος αναπτύσσεται για να σας βοηθήσει να οργανώσετε το εργαστήριο. Αυτό το σχέδιο δίνει μια επισκόπηση της μικτής διαδικασίας μάθησης (ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αντιστροφής της κατάρτισης, τις μεθόδους των θετικών πρότυπων και της διαλογικής ομάδας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί με διάρκεια 16 ακαδημαϊκές ώρες και 2 συναντήσεις: μία διαδικτυακή (8 ακαδημαϊκές ώρες) και μία φυσική συνάντηση (8 ακαδημαϊκές ώρες).

Είδος συνάντησης διάρκεια (ακαδημαϊκές ώρες) Περιεχόμενο / Θέματα Μεθοδολογία
διαδικτυακή 8 §  Συντονιστής: Στείλτε ένα email  στους συμμετέχοντες για την εισαγωγή του εργαστηρίου (Παράρτημα 1). Ζητήστε τους να σας στείλουν με email τις προσδοκίες τους.

§  Συμμετέχοντες: Ατομική μάθηση μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας το σύνολο των ιστοριών επιτυχίας με γράψιμο σχολίων για κάθε ιστορία χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις (που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1)

Διαβουλεύσεις με τον συντονιστή μέσω email (ανάλογα με την ανάγκη των συμμετεχόντων)

§  Αντιστρεπτή εκπαίδευση / αναστροφή της μάθησης

§  Μέθοδος των θετικών πρότυπων που βασίζεται σε ιστορίες επιτυχίας

φυσική 8 §  Οι συμμετέχοντες συστήνονται και λένε τις προσδοκίες τους

§  Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού πλαισίου του Εργαστηρίου, του αντίκτυπου του σε τοπικές κοινότητες και στους ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες

§  Ανταλλαγή απόψεων επάνω στο θέμα (Παράρτημα 2)

§  Ομαδική εργασία σχετικά με τις ιστορίες επιτυχίας

§  Σύνοψη των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας

§  Σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος M-Easy χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα:

http://measy.lpf.lt/tc_learner_part.html

§  Εισαγωγή του ηλεκτρονικού οδηγού για περαιτέρω χρήση από τους συμμετέχοντες.

§  Αναστοχασμός συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους.

§  Αξιολόγηση του εργαστηρίου. Πιστοποιητικά.

§  Icebreakers, Energizers

 

§  Διάλεξη με χρήση PPP (Παράρτημα 2)

 

§  Ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα

§  Μέθοδος διαλογικής ομάδας

 

 

 

§  Συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης του εκπαιδευτικού προγράμματος M-Easy

§  Δυνατότητα πολλαπλασιασμού για περαιτέρω χρήση.

§  Αντίκτυπος του εργαστηρίου. Ερωτηματολόγια (Παράρτημα 3)

*Σημείωση: 1 ακαδημαϊκή ώρα = 45 λεπτά

Το πρόγραμμα του δοκιμαστικού εργαστηρίου φυσικής συνάντησης μπορεί να είναι ως εξής:

10:00 Οι συμμετέχοντες συστήνονται και λένε τις προσδοκίες τους

10:20 Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού πλαισίου του Εργαστηρίου, του αντίκτυπου του σε τοπικές κοινότητες και στους ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες

11:00 Ανταλλαγή απόψεων επάνω στο θέμα

12:00 Γεύμα

12:45 Ομαδική εργασία σχετικά με τις ιστορίες επιτυχίας. Παρουσίαση αποτελεσμάτων από ομάδες

15:00 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας.

15:30 Σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος M-Easy χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα

16:00 Διάλειμμα

16:20 Εισαγωγή του ηλεκτρονικού οδηγού για περαιτέρω χρήση από τους συμμετέχοντες

16:40 Αναστοχασμός συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους.

17.00 Αξιολόγηση του εργαστηρίου.

Πιστοποιητικά.

 1. Στρατηγική Ευρώπη 2020,
  https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
 2. πρόγραμμα εργασίας “Education and Training 2020”,
  https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en.
 3. Kaner S. (2007). Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making. 2η έκδοση. Σαν Φρανσίσκο. Jossey-Bass.
 4. πρόγραμμα Ace. [διαδικτυακά]. Διαθέσιμο στο:
  http://www.ace-erasmusplus.eu/modules/2/index.php?lang=en – Χρήση των ΤΠΕ και του OER στην εκπαίδευση του LSE.

Παράρτημα 1. Εισαγωγή των συμμετεχόντων στο εργαστήριο
Word PDF

Παράρτημα 2. Παρουσίαση PPT για τον εκπαιδευτή για την φυσική συνάντηση
PowerPoint PDF

Παράρτημα 3. Φόρμα αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες
Word PDF

Παράρτημα 4. Το πιστοποιητικό
Word PDF

Σημείωση! Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε το λογότυπο του οργανισμού σας και να αλλάξετε το όνομα του επικεφαλής του οργανισμού σας.